Featured Item
Perpustakaan Hipermedia Hipermedia Library
Majlis Bandaraya Subang Jaya (MBSJ) telah melakukan pelbagai usaha ke arah memajukan lagi kawasan bandar rayanya.
Ianya bukan sahaja memberi penekanan dari aspek penyediaan infrastruktur bersifat fizikal, malah mengambil inisiatif untuk membawa
masyarakat kota idamanya ke arah melahirkan masyarakat seiring dengan menubuhkan Perpustakaan Hipermedia MBSJ.

Misi

Perpustakaan Hipermedia MBSJ ditubuhkan untuk menyediakan infrastruktur ke arah pembinaan tamadun ilmu dalam kalangan
masyarakat awam.

Objektif

1. Menanam dan mengukuhkan tabiat membaca dalam kalangan masyarakat.

2. Membentuk masyarakat yang berilmudan celik IT.

3. Mengaplikasikan teknologi terkini sebagai penjana maklumat dengan efektif dan efisyen.

4. Memberi perkhidmatan berorientasikan pengguna sepenuhnya.


Introduction

The Subang Jaya City Council (MBSJ) has made various efforts towards furthering its urbanization.
It not only emphasizes the aspect of providing physical infrastructure, but takes the initiative to carry
the urban community along with setting up the MBSJ Hipermedia Library.

Mission

The MBSJ Hipermedia Library was set up to provide infrastructure towards the building of knowledge civilization in the community
civil society.

Objective

1. Plant and reinforce reading habits among the public.

2. Establish a community with ICT literacy skills.

3. Apply the latest technology as a generator of information effectively and efficiently.

4. Provide full-service oriented services.

;